De Radboud Universiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben een hulpmiddel ontwikkeld voor organisaties die zelfstandig willen werken aan een verbeterde duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers. ANBO en SBI hebben deze zich ten doel gesteld deze handreiking breder te verspreiden via het project Jong en Oud is Goud. De ‘Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een integrale benadering voor organisaties’ is online beschikbaar via http://www.handreikingdi.nl/.

Met de handreiking kunnen organisaties zelf invulling geven aan het ontwikkelen van een integraal personeelsbeleid voor duurzame inzetbaarheid. Het stimuleert werkgever en werknemer om gezamenlijk na te denken over – en zich proactief op te stellen ten aanzien van – het thema duurzame inzetbaarheid. Directie, ondernemingsraad, P&O, Arbodienst en uiteraard de werknemers zelf worden betrokken bij de uitvoering van het (nieuwe) duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Verschuiving pensioenleeftijd
Omdat de pensioenleeftijd verschuift van 65 naar 67 jaar, zullen steeds meer oudere werknemers die tot voor kort een uitkering kregen of via de VUT vervroegd uittraden, nu in het arbeidsproces blijven. Veel oudere werknemers geven aan dat zij niet tot hun 65e jaar of daarna willen of kunnen doorwerken. Hierdoor is het onderwerp duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers een belangrijk maatschappelijk vraagstuk geworden. Voor veel organisaties is het van belang om hun werknemers met kennis en ervaring te behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Proactieve benadering
De handreiking is een vervolg op het rapport ‘Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken’ uit 2012. [link: http://handreikingdi.nl/blog/wp-content/uploads/Duurzame-inzetbaarheid-van-de-oudere-werknemer_stand-van-zaken1.pdf ] Uit het wetenschappelijk onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt, blijkt dat veel interventies en beleid op het terrein van duurzame inzetbaarheid – vaak ad hoc – worden ingezet om ontstane problemen op te lossen of te herstellen (zogenaamde curatieve interventies). In de handreiking wordt de nadruk gelegd op een proactieve benadering, waarin ook aandacht is voor preventie (het voorkómen van een verminderde inzetbaarheid) en ambitie (het verbreden en/of versterken van de inzetbaarheid). De handreiking en het wetenschappelijk onderzoek dat eraan vooraf ging, zijn gefinancierd door Instituut Gak.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op www.ru.nl